Asylsökande

Ett asylärendes gång

De asylsökande som kommer till Finland vänder sig till polisen för att ansöka om asyl. Migrationsverket (Migri) utreder om den asylsökandes skäl är tillräckliga för att få stanna i Finland. Väntetidens längd beror bl.a på hur många som kommit till Finland den senaste tiden och hur komplicerade deras fall är. Personer som ansökt om asyl i Finland bor oftast på en flyktingförläggning, medan en del väljer att bo hos släktingar och vänner. Under väntetiden deltar den asylsökande i språkundervisning samt olika organiserade verksamheter. Alla asylsökande som kommer till Finland får genomgå en hälsoundersökning. Utöver detta har en vuxen asylsökande enligt lagen rätt till akut sjukvård. På förläggningen ordnas läkarmottagning, barnrådgivning, skolhälsovård, preventivrådgivning. Mödravård och tandvård fås via köptjänster.

Om skälen för asyl inte är tillräckliga görs ett beslut om avvisning. Den asylsökande kan då antingen acceptera beslutet och resa hem eller överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Om även Helsingfors förvaltningsdomstol bedömer att skälen för asyl inte är inte är tillräckliga avslås överklagandet. I vissa fall kan ärendet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Överklagas beslutet, betyder det en ny väntan. Många kan få vänta sammanlagt mellan ett och två år innan deras ärende avgjorts slutgiltigt. Om personen inte självmant vill resa hem, är det polisens uppgift att se till att han eller hon lämnar Finland. Sysselsättningen är viktig under väntetiden. De långa väntetiderna skapar ofta en svår situation för asylsökande. Verksamheten fäster stor vikt vid att åstadkomma en så kvalitativt innehållsrik vardag som möjligt. Den består av ett organiserat dagsprogram som ska vara till nytta för den asylsökande, oavsett om han får stanna i landet eller inte. Dagsprogrammet innefattar språkstudier, datakunskap, skötsel av bostadsområdet, handarbete, praktik på företag och idrottsaktiviteter mm. som främjar den fysiska och psykiska hälsan.

Barn i skolåldern har rätt till undervisning på samma villkor som andra barn i den grundläggande utbildningen. På förläggningens dagklubb skapas en trivsam och givande tillvaro för barn mellan 3-5 år. Samarbetet mellan de lokala föreningarna är gott och både barn och vuxna deltar i olika former av föreningsverksamhet.

Asylsökande som får uppehållstillstånd blir registrerade i befolkningsregistret. De blir anvisade en bostad i en kommun eller kan själva söka boningsort. Kommunen ska upprätta en introduktionsplan för varje flykting och får för sitt arbete en statlig ersättning.

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)